Algemene Voorwaarden Direct Ondergoed

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Direct Ondergoed:

Identiteit van de ondernemer


Directondergoed.nl is onderdeel van Backbone Media BV,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 63198592.

Mailadres:
info@directondergoed.nl

BTW nummer: NL855.133.569.B01
Kamer van koophandel: 63198592

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Directondergoed.nl zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
Directondergoed.nl. Door te bestellen geeft u aan met deze leveringsvoorwaarden
akkoord te gaan. Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos toegezonden worden.
Tevens zijn deze voorwaarden via internet te raadplegen, zie:
http://www.directondergoed.nl.
2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Overeenkomst en Bestelling

1. Een overeenkomst wordt van kracht op het moment dat u de bestelling plaatst door op de
knop ‘Afronden’ te klikken op het bestelformulier. (Het laatste formulier in het
bestelproces met productbeschrijving en factuuradres) Directondergoed.nl verwerkt uw
bestelling nadat u deze bij ons heeft geplaatst door middel van het bestelformulier op de
website.
2. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres. Indien u
onverhoopt geen e-mail ontvangt, is uw bestelling toch van kracht.
3. Directondergoed.nl tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen
met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor
Directondergoed.nl.
4. De prijzen op Directondergoed.nl zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
Directondergoed.nl heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden
vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde
artikelen.
5. Er worden bestellingen vanaf 14 euro in behandeling genomen.
6. Directondergoed.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te
ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn
verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt
Directondergoed.nl dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie,
aan de wederpartij mee.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Al de aanbiedingen op Directondergoed.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
Directondergoed.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs
had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. Op
aanbiedingen kunt u geen abonnement afsluiten.

Artikel 4 Cadeaubon

1. U kunt bij Directondergoed.nl een cadeaubon aanschaffen. Daarbij kunt u kiezen tussen
verschillende bedragen met een minimum van 20 euro.
2. Op de cadeaubon staat het bedrag en de geldigheidsduur. Nadat de geldigheidsdatum van
de cadeaubon verstreken is vervallen alle rechten tot inwisseling.

Artikel 5 Verzendkosten

1. Directondergoed.nl rekent geen verzendkosten boven de €35,- binnen Nederland en België.
Naar andere landen binnen de EU bedragen de verzendkosten 10 euro. Buiten de EU
bedragen de verzendkosten 20 euro.

Artikel 6 Leveringstermijnen

1. Wij streven ernaar om binnen Nederland uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst
van de betaling te verzenden. Uiterlijk zal het artikel binnen 30 dagen na bestelling
worden geleverd. Is dit niet mogelijk (b.v. bestelling tijdelijk niet op voorraad) of kan een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen één
maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft u het recht de bestelling
zonder kosten te annuleren.
2. Voor bestellingen buiten Nederland gelden de leveringstermijnen van TNT post. Deze
vindt u op: http://www.tntpost.nl/zakelijk
3. Indien Directondergoed.nl gegevens van u nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en
volledig aan Directondergoed.nl ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Verzending

1. Directondergoed.nl garandeert dat de bestelde artikelen door de brievenbus kunnen indien
deze voldoet aan de eisen die TNT Post aan brievenbussen stelt. Dit betekent dat de vrije
inwerpopening van de brievengleuf ten minste 265 mm lang en 32 mm breed moet zijn.
Als zich achter de inwerpgleuf een ruimte bevindt waar de post in kan vallen, moeten de
afmetingen daarvan ten minste 270 mm x 150 mm x 380 mm zijn (breedte x hoogte x
diepte).
2. Door de brievenbusgarantie is het mogelijke dat uw bestelling in meerdere pakketjes
wordt verzonden.
3. Bestellingen buiten Nederland, België en Duitsland worden per pakketpost verstuurd.

Artikel 8 Betalen en Betaalmogelijkheden

1. Bij Directondergoed.nl kunt u kiezen uit 5 veilige manieren van betalen: I-Deal,
Mastercard, Visa, Paypal en Overschrijving.
2. Betalingen met Mastercard, Visa, of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van
Multisafepay. Multisafepay behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van
Nederland.
3. Als u bij betaalmethodes voor de optie Overschrijving kiest kunt u het verschuldigde
bedrag onder vermelding van uw Order ID en datum (te vinden op uw orderbevestiging)
overmaken op rekeningnummer 400642182 t.n.v. Gentleman media te Haarlem. Zodra
uw betaling binnen is versturen wij de bestelde artikelen.
4. Als u bij betaalmethodes voor de optie Paypal kiest vindt uw betaling plaats via een
beveiligde verbinding bij Paypal. U kunt het verschuldigde bedrag vanaf uw rekening
naar ons overmaken. Zodra uw betaling binnen is versturen wij de bestelde artikelen.
5. Directondergoed.nl blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment
dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Directondergoed.nl verschuldigde bedragen
volledig zijn voldaan.
6. Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan Directondergoed.nl
niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar
ook op alle redelijke kosten die Directondergoed.nl moet maken ter verkrijging van haar
vordering buiten rechte. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Directondergoed.nl echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op u worden verhaald. U bent over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Zichttermijn

1. Directondergoed.nl wil dat al haar klanten tevreden zijn over hun aankoop bij
Directondergoed.nl. Wanneer u niet tevreden bent over uw aankoop, kunt u na ontvangst
van de goederen deze, zonder opgaaf van redenen, binnen dertig werkdagen terugzenden
naar: Directondergoed.nl, De Ruijterweg 22zw in Haarlem en de overeenkomst
ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Directondergoed.nl binnen de dertig
werkdagen via het contactformulier of schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De
kosten van terugzending zijn voor uw rekening.
2. Terugzenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel in onbeschadigde verpakking
en staat is, niet is gedragen of gewassen en voorzien is van de originele onbeschadigde
verpakking en (info)kaartjes. Directondergoed.nl behoudt zich het recht voor
geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt echter alleen als het artikel naar de
mening van Directondergoed.nl niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet.
3. Mocht u het artikel willen ruilen dan dient u Directondergoed.nl hiervan schriftelijk
binnen dertig werkdagen na ontvangst op de hoogte te stellen. Hierin dient u te melden
dat u een artikel wilt ruilen, uw klantnummer, de titel van het artikel en het artikelnummer
van het te ruilen artikel en aan te geven welk artikel u als vervanging wilt. Zodra wij het
oude artikel hebben ontvangen en gecontroleerd sturen wij u het nieuwe artikel toe.
4. Mocht u het artikel willen terugzenden en uw geld terug willen dan dient u
Directondergoed.nl hiervan schriftelijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op de hoogte te
stellen. Hierin dient u te melden dat u een artikel wilt terugzenden, uw klantnummer, de
titel van het artikel en het artikel nummer. De terugbetaling, verminderd met €2,50
verzend- en verpakkingskosten, zal na ontvangst en controle uiterlijk binnen dertig dagen
plaatsvinden.

Art. 10 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Directondergoed.nl voor directe of indirecte schade,
veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag
gelijk aan de verkoopprijs van het artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van
de zijde van Directondergoed.nl

Art. 11 Overmacht

1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke
Directondergoed.nl niet aan te rekenen zijn.
2. In geval van overmacht waardoor Directondergoed.nl niet aan haar verplichtingen kan
voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmachttoestand.
Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van
schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige
(schade)vergoeding.

Art. 12 Garantie

1. Directondergoed.nl garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel
geschikt is voor het gebruik aldaar.

Art. 13 Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Directondergoed.nl partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
2. Directondergoed.nl zal altijd proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen..
Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de
meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam

Art. 14 Copyright foto’s en afbeeldingen

1. Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Directondergoed.nl is
copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij
geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Directondergoed.nl mogen de foto’s
en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.
2. Als u toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Directondergoed.nl, wordt u gesommeerd het gebruik te staken en
tevens wordt een schadeclaim bij u ingediend.

 Neem contact op 
 
Ripperdastraat 15RD
2011 KG Haarlem
 
info@directondergoed.nl
023-8700130
 Over ons 

Met DirectOndergoed kan iedereen op een voordelige en veilige manier ondergoed bestellen. Wij streven ernaar om ons aanbod zo compleet en actueel mogelijk te houden en onze klanten zo persoonlijk mogelijk van dienst te zijn. Daarbij betaalt u geen verzendkosten bij een order boven de 35 euro

 DirectOndergoed.nl 
  • smile 30 dagen bedenktijd
  • tag Altijd de beste kwaliteit
  • award Laagste prijzen
  • lock Veilig & snel bestellen
  • check Bestellen zonder account
 Reviews